1

جدید ترین Fundamentals Explained

News Discuss 
یک مقام اروپایی :برنامه ای برای قطع رابطه دیپلماتیک با ایران نداریم مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱ تعیین شده است. به گزارش ایرنا، جوسپ بورل در نشستی با خبرنگاران گفت:‌برجام باید به طور کامل، هم به لحاظ تعهدات اتمی و هم لغو تحریم‌ها اجرا شود. بیانیه کانون http://[email protected]/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://Blockopedia.org/index.php/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587_%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%3E%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story